Monografia naukowa DROGA ŚW. JAKUBA W POLSCE

Droga św. Jakuba w Polsce

Autor: Łukasz Mróz

Liczba stron: 376

Format: B5 (165 x 235 mm)

Data premiery: 06-02-2019

Wydawca: Wydawnictwo EDYTORIAL

Cena: 39,90 zł - 26,00 zł

Kontakt z autorem: lukasz.mroz@zhr.pl

 

Monografia zawiera 86 rycin, 29 fotografii oraz 15 tabel. Dołączony jest do niej „Aneks”, który składa się z 2 załączników (stanowią je kwestionariusze ankiet), 11 tabel oraz 9 rycin.

 

Niniejsza monografia jest wynikiem badań naukowych prowadzonych w ramach przygotowania dysertacji doktorskiej pod tytułem „Geneza, funkcjonowanie i perspektywy rozwoju Drogi św. Jakuba w Polsce”. Rozprawa doktorska została wykonana pod opieką dr hab. Elżbiety Bilskiej-Wodeckiej, dr hab. Lucyny Przybylskiej w Zakładzie Geografii Religii, Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pierwszym opiekunem naukowym pracy był prof. dr hab. Antoni Jackowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obrona miała miejsce 20 grudnia 2016 r. w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Śląski), prof. nadzw. dr hab. Bogdan Włodarczyk (Uniwersytet Łódzki). Zakres czasowy badań prowadzonych w ramach doktoratu obejmował lata 2004–2014.

W wyniku przygotowania publikacji do druku w formie monografii w 2018 r. przeprowadzono aktualizację danych – w szczególności w odniesieniu do zasięgu przestrzennego Drogi św. Jakuba w Polsce i ruchu pielgrzymkowego Polaków na Camino de Santiago w Europie.

Pomimo aktualizacji wielu danych, w niniejszej monografii pozostawiono ostateczne wnioski z analizy SWOT zawarte w rozdziale VII. Postulowano wówczas, aby m.in. powołać Parlament Jakubowy oraz zabiegać o wpisanie polskich odcinków Drogi św. Jakuba w europejską sieć Camino de Santiago – wiemy dobrze, że wnioski zostały zrealizowane.

Warto podkreślić, że rozwój szlaku i ruchu pielgrzymkowego jest bardzo dynamiczny i informacje związane ze szlakiem mogą się zdezaktualizować w ciągu kilku miesięcy. Dla porównania – w rozprawie doktorskiej przedstawiono stan Drogi św. Jakuba na dzień 31 grudnia 2014 r., kiedy długość szlaku wynosiła 5590 km. W momencie składania niniejszej monografii do druku – na dzień 1 września 2018 r. przybyło blisko 1300 km szlaku.

 

Recenzje:

Recenzowana książka dr Ł. Mroza to wyjątkowy przykład publikacji, w której nie grozi czytelnikowi nuda: twarde dane nt. Camino de Santiago w Polsce (jedne z nielicznych!) wiążą się z umiejętnością odczytania zjawiska na wielu płaszczyznach. Dzięki temu mamy do czynienia z dojrzałą książką, która stanowi cenną, naukową „fotografię” Camino de Santiago w Polsce: obrazuje „skąd”, ale i „dokąd” (quo vadis?) Camino w Polsce. Polecam ją wszystkim, których interesuje Camino de Santiago i są gotowi swoją opinię budować na rzetelnych danych.

Ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK

 

Recenzowana rozprawa stanowi cenny wkład w rozwój nauki o Drodze św. Jakuba w Polsce. Decyduje o tym szerokość i wielowątkowość treści, spojrzenie na nią od strony obiektywnej i subiektywnej oraz logiczne zharmonizowanie w jedną całość. Jej zaletą jest również wysoka komuni-katywność przekazu treści: język prosty, definiowanie używanych terminów, wyjaśnianie stosowanych metod w czasie zbierania materiału i jego opracowywania, stosowanie oprócz metody opisowej, także metodę statystyczną  i graficzną. W podteście należy także docenić, związaną z wielkim trudem, zapobiegliwość Autora w zbieraniu i weryfikowaniu zgromadzonego materiału. Gratuluję dokonanego dzieła!

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Bełch

 

O autorze:

Łukasz Mróz, Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, specjalność geografia religii (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku. Wykładowca i nauczyciel akademicki. Specjalista z zakresu szlaków kulturowych, turystyki religijnej i geografii pielgrzymek. Jego dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt publikacji naukowych, redakcję licznych monografii naukowych i wydanie przewodnika. Prezes Bractwa św. Jakuba w Przeworsku, inicjator wytyczenia i oznakowania Podkarpackiej i Lwowskiej Drogi św. Jakuba Via Regia. Od 2012 r. organizator Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba na Podkarpaciu. Organizator Turystyki, przewodnik turystyczny, górski, beskidzki i pilot wycieczek. Organizator imprez kulturalnych i sportowych, w tym projektów biegowo-historycznych. Harcmistrz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, wychowawca młodzieży. Odznaczony medalem – „Nagroda Miasta Przeworska Ratusz 2013” w kategorii za zasługi dla Miasta Przeworska. Szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci.

 

Książkę rekomendują:

Bractwo św. Jakuba Apostoła w Jakubowie

Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych

Bractwo św. Jakuba Apostoła w Szczyrku

Bractwo św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego Grobu w Przeworsku

Konfraternia św. Jakuba w Warszawie

Bractwo św. Jakuba w Toruniu

Bractwo Pielgrzymkowe św. Jakuba Starszego w Kętrzynie

Stowarzyszenie Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce

Europejskie Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II, Monte do Gozo

Fundacja "Idź Dalej"

Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Karpaty

Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku

Parlament Jakubowy

CaminoDeLaVida

CaminoTours

 

Spis treści